Image 1 of 1
IMG_1013 .jpg
Gypsy Snake Charmer. Gypsy village near Radha Kund, Uttar Pradesh, India.